Friend Of Sinners (Redman Matt)

Verse 1: E A B E Friend of sinners, Lord of truth, A B E I am falling in love with You A B E Friend of sinners, Lord of truth, A B E I have fallen in love with You Chorus: E A B E Jesus, I love Your name, A B E the name by which we're saved. A B E Jesus, I love Your name. A B E the name by which we're saved Verse 2: Friend of sinners, Lord of truth, I am giving my life to You Friend of sinners, Lord of truth, I have given my life to You