Hallelujah from Messiah - text in en, de and cz (křesťanské)

Hallelujah chorus from Messiah by G.F.Händel Czech text by Karel Hynek Texts : en = english, de = german, cz = czech language Hallelujah .. 10x en - For the Lord God omnipotent reignet de - denn Gott der Herr regiert allmochtig cz - Pánu on nade vším v světě vládne Hallelujah ... 4x en . For the Lord God omnipotent reignet de - denn Gott der Herr regiert allmochtig cz - Bohu on nade vším v světě vládne Hallelujah ... 4x en - For the Lord God omnipotent reignet de - denn Gott der Herr regiert allmochtig cz - Pánu on nade vším v světě vládne Hallelujah ... 4x en - The kingdom of the world is become de - Das Konig reicht der Welt fort an cz - A království boží dává nám en - The kingdom of our Lord and of his Christ, and of his Christ, de - Das Konig reicht Herrn und seines Christ, und seines Christ, cz - Božský dar od otce i od syna, i Ježíše, en - And He shall reign for ever and ever. de - und er regiret auf immer und ewig. cz - A panuje od věků na věky en - And He shall reign for ever and ever. de - und er regiret auf immer und ewig. cz - A panuje od věků na věky en - King of Kings for ever and ever, halelujah 2x de - Der welten Gott auf ewig und ewig, hallelujah 2x cz - Králů Král od věků na věky, hallelujah 2x en - and Lord of Lords for ever and ever, halelujah 2x de - Herr den Herrn auf ewig und ewig, hallelujah 2x cz - a pánů Pán od věků na věky, hallelujah 2x en - Kings of Kings and Lord of Lords and He shall reign for ever and ever. de - Herr den Herrn, der Welten Gott und er regiret auf immer und ewig. cz - Králů Král a pánů Pan On panuje od věků a až na věky. Hallelujah .. 4x Hallelujah!