Raw

Technotronic

Rock it for (2x)
Ah yeah
Ah yeah
Ah yeah
Rock it for (8x)
Ah yeah
Ah yeah
Ah yeah
Ah yeah
(Repeats)
R.A.W.
R.A.W.
R....A....W....
Rock it for 
Rock it for 
Ah yeah 
Ah yeah


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz